Kiểm soát truy cập A03S

  • Kiểm soát truy cập A03S là thiết bị đầu cuối truy cập bằng Bluetooth + RFID
  • A03 là một thiết bị đầu cuối kiểm soát truy cập dựa trên IP kết hợp một đầu đọc và một bộ điều khiển cửa.
  • Nó cung cấp thông tin đăng nhập linh hoạt, bao gồm sóng để mở khóa qua Bluetooth, truy cập di động qua NFC và thẻ RFID