Đồng hồ chủ mạng Mobatime DTS 4806

Đồng hồ chủ mạng Mobatime DTS 4806.MASTERCLOCK được phát triển đặc biệt cho môi trường mạng. Nó có thể điều khiển các đồng hồ xung thông thường, đồng hồ MOBALine tự cài đặt và được sử dụng làm tài liệu tham khảo thời gian NTP (máy chủ thời gian) chính xác cho các hệ thống máy tính.

Download Hướng Dẫn: Bấm Vào Đây
Download Dataset: Bấm Vào Đây