Đồng hồ chủ mạng DTS 4801

Đồng hồ chủ mạng DTS 4801 được phát triển đặc biệt cho môi trường mạng. Nó có thể điều khiển các đồng hồ xung thông thường, đồng hồ con trong hệ thống MOBALine hoặc IRIG-B / AFNOR

Download Hướng Dẫn: Bấm Vào Đây
Download Dataset: Bấm Vào Đây