combo vali demo chuông cửa akuvox

Akuvox hiện cung cấp bộ đào tạo Akuvox cho tất cả các CAP. Bộ đào tạo Akuvox
có thể được sử dụng để giới thiệu các sản phẩm liên lạc nội bộ thông minh Akuvox và
giải pháp cho khách hàng hoặc kỹ thuật viên. Bộ đào tạo Akuvox dành cho
mục đích dùng thử kinh doanh, nó cung cấp đầy đủ chức năng đám mây Akuvox với
giấy phép dùng thử miễn phí.